zaslať tlačiť

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné v internetovom obchode www.belts.sk

 1. Úvodné ustanovenia

  1. 1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode PENNYBELTS s.r.o., Okružní 240, Jaroměř - Josefov, PSČ 551 02, IČ 28784804, DIČ CZ28784804.
  2. 1.2 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Vymedzenie pojmov

  1. 2.1 Kupujúcim môže byť buď podnikateľ, alebo spotrebiteľ.
  2. 2.2 Kupujúcim-podnikateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
  3. 2.3 Kupujúcim-spotrebiteľom je každý človek, ktorý uzatvára zmluvu s predávajúcim mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania.
 3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. 3.1 Predmetom kúpnej zmluvy je tovar ponúkaný predávajúcim v jeho internetovom obchode, prevádzkovanom na stránkach www.belts.sk.
  2. 3.2 Odoslaná objednávka vyplnená kupujúcim sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s týmito podmienkami. Odoslaním vyplnenej objednávky kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.
  3. 3.3 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“.
  4. 3.4 Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky, a to aj v prípade, že potvrdenie objednávky obsahuje zmeny, ak celková cena dodávky nie je vyššia ako cena uvedená v objednávke. Za potvrdenie objednávky sa ďalej považuje:
   • - zálohová faktúra, prípadne iný doklad obsahujúci údaje pre platbu vopred,
   • - poskytnutie objednaného tovaru (jeho predanie kupujúcemu, prípadne k preprave prvému prepravcovi na adresu kupujúceho).
  5. 3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
   • - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
   • - tovar je dlhší čas nedostupný.
  6. 3.6 Kúpna zmluva a podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.
  7. 3.7 Kupujúci-spotrebiteľ môže od uzavretej zmluvy odstúpiť spôsobom a za podmienok, ktoré sú uvedené v Poučení o právu na odstúpenie od zmluvy, pripojenom k týmto podmienkam v prílohe ako ich neoddeliteľná súčasť.
  8. 3.8 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@belts.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.
 4. Cena a platobné podmienky

  1. 4.1 1 Cena dodávaného tovaru sa riadi cenami zverejnenými na stránkach internetového obchodu platnými k dátumu doručenia objednávky predávajúcemu. Cena je uvedená v Kč s daňou z pridanej hodnoty. Celková cena dodávky zjednanej v kúpnej zmluve je tvorená súčtom cien jednotlivých položiek tovaru.
  2. 4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výši uvedenej v cenníku predávajúceho.
  3. 4.3 Kupujúci môže cenu dodávky uhradiť:
   • a) v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle firmy,
   • b) v hotovosti pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku,
   • c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
   V prípade, že kupujúci zvolí platbu bezhotovostným prevodom, je pred dodaním tovaru povinný zaplatiť zálohovú faktúru či inú výzvu k platbe, ktorú mu predávajúci zašle bezodkladne po prijatí jeho objednávky. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. Dodacie podmienky

  1. 5.1 Tovar možno zaslať na akúkoľvek existujúcu adresu v Českej republike. Pokiaľ si kupujúci neodoberie tovar osobne, zasiela ho predávajúci na adresu miesta určenia uvedenú v objednávke, prípadne, ak nie je táto adresa v objednávke uvedená, do sídla (miesta podnikania, bydliska) kupujúceho, pokiaľ sa s ním nedohodne inak.
  2. 5.2 Tovar bude odoslaný najneskôr do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, väčšinou však skôr. Pri platbe bezhotovostným prevodom do piatich pracovných dní od pripísania celkovej ceny dodávky na účet predávajúceho.
  3. 5.3 Dodávka tovaru je pri osobnom odberu splnená predaním tovaru kupujúcemu v sídle predávajúceho, v ostatných prípadoch predaním tovaru k preprave prvému prepravcovi.
  4. 5.4 4 Pri platbe bezhotovostným prevodom je k osobnému odberu v sídle predávajúceho oprávnený len kupujúci alebo osoba ním písomne poverená. Preberajúci je pri prevzatí tovaru povinný preukázať sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, a pokiaľ sa nejedná o kupujúceho, tiež písomným poverením, inak je predávajúci oprávnený odmietnuť vydanie dodávky.
  5. 5.5 Cena prepravného sa riadi cenníkom dopravného predávajúceho, zverejneným na jeho webových stránkach, a stanoví sa v tejto výši:
   • Doručenie PPL - Dobierkou - 120 Kč s DPH
   • Doručenie PPL - Platba na účet vopred - 90 Kč s DPH
   • Doručenie Českou poštou - Dobierkou - 135 Kč s DPH
   • Doručenie Českou poštou - Platba na účet vopred - 100 Kč s DPH
   Presnú výšku poštovného si zákazník môže overiť v položke „poštovné a balné“ v poslednom kroku pred odoslaním objednávky.
  6. 5.6 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho dopravca. Kupujúci je povinný prehliadnuť tvora ihneď po prevzatí tovaru. Zistenú vadu je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
  7. 5.7 Po doručení zásielky je kupujúci povinný skontrolovať, či jej obal nevykazuje známky výrazného poškodenia. Pokiaľ kupujúci zistí pri preberaní zásielky od dopravca známky výrazného poškodenia, je povinný, ak nestanoví dopravca inak,
   • - ak je dopravcom PPL, spísať s predávajúcim vodičom zápis do odovzdávacieho protokolu a potom do troch dní informovať predávajúceho o poškodení tovaru pri preprave,
   • - ak je dopravcom Česká pošta, uplatniť reklamáciu poškodeného tovaru pri preprave priamo na najbližšej pošte, k reklamácii musí predložiť ako porušený obal, tak poškodený tovar.
 6. Záruka, reklamácia a zodpovednosť za vady

  1. 6.1 Predávajúci odpovedá za to, že vec pri prevzatí nemá vady, najmä že v čase, keď kupujúci vec prevzal,
   • - sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
   • - vec odpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
   • - je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
   • - vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. 6.2 Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
  3. 6.3 Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
  4. 6.4 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru
   • a) v trvaní šesť mesiacov pri dodávkach podnikateľom,
   • b) v trvaní 24 mesiacov pi dodávkach spotrebiteľom (ak sa však vada prejaví u predaja tovaru spotrebiteľom v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí).
   Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
   • - bežným opotrebením,
   • - nesprávnym použitím výrobku,
   • - nesprávnym skladovaním výrobku.
  5. 6.5 Prípadné vady je kupujúci povinný reklamovať na adrese PENNYBELTS s.r.o., Okružní 240, Jaroměř - Josefov, PSČ 551 02, bez zbytočného odkladu, potom čo ich zistí. V reklamácii je povinný presne popísať zistené vady. O reklamácii rozhodne predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný k odbornému posúdeniu vady.
 7. Ochrana osobných údajov

  1. 7.1 Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súladu s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
  2. 7.2 Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
 8. Ostatné dojednania

  1. 8.1 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov pri nákupoch v internetovom obchode hradí predávajúci.
  2. 8.2 Predávajúci archivuje uzavreté kúpne zmluvy po dobu šiestich rokov od ich uzavretia. Archivované zmluvy kedykoľvek sprístupní kupujúcemu na jeho žiadosť. V žiadosti je kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné údaje podľa čl. 3, bod 3.3, písm. a) a c) týchto podmienok a dátum uzatvorenia zmluvy.
  3. 8.3 V prípadoch, ktoré tieto podmienky neriešia, sa vzťahy predávajúceho a kupujúcich riadia občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.).
  4. 8.4 Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť odchylne od týchto podmienok. Takéto odchylné dojednania majú pred týmito podmienkami prednosť.
  5. 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok je Poučenie o právu na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 3, bod 3.8 tejto zmluvy.
  6. 8.6 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. januára 2014.

Príloha k Všeobecným obchodným podmienkam

Poučenie o právu kupujúceho-spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 1. Právo odstúpiť od zmluvy

  1. 1.1 Kupujúci-spotrebiteľ má právo do 14 dní odstúpiť bez udania dôvodu od tejto zmluvy.
  2. 1.2 Kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy sám alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar.
  3. 1.3 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho (PENNYBELTS s.r.o., Okružní 240, Jaroměř - Josefov, PSČ 551 02) formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb). Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.
  4. 1.4 Lehota pre odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak je odstúpenie odoslané pred jej uplynutím.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  1. 2.1 Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu príde oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim).

   Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil kupujúci pre prevedenie počiatočnej transakcie, ak kupujúci výslovne neurčí inak. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

   Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo keď kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
  2. 2.2 a) Prevzatie tovaru - Kupujúci tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpení od tejto zmluvy, odošle späť alebo ho predá na adrese uvedenej vyššie v čl. 1, bod 1.3 tohto poučenia. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

   b) Náklady spojené s vrátením tovaru - Náklady spojené s vrátením tovaru nesie kupujúci.

   c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru - Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámení sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Informácie k EET

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.


Košík Akce
Novinky